big logo

413

Деца

ЧЕКАЈУ НА ТВОЈУ ПОМОЋ!

О нама

Фондација не организује прикупљање донација путем хуманитарних кутија нити на било који други начин у готовом новцу!

Банкарске Провизије

05.08.2019.

***ИЗВОД ИЗ ТАРИФА НАКНАДА ЗА УСЛУГЕ БАНЦЕ ИНТЕСА АД БЕОГРАД ЗА ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКЕ ОД 14.05.2020 КОЈЕ СЕ ПРИМЕНЈУЈУ ОД 29.05.2020 А КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА ПОСЛОВАНЈЕ ХУМАНИТАРНЕ ФОНДАЦИЈЕ "БУДИ ХУМАН-АЛЕКСАНДАР ШАПИЋ"

 

 
I- ВОЂЕНЈЕ ПЛАТНОГ РАЧУНА      
1. ОТВАРАНЈЕ ПЛАТНОГ (ДИНАРСКОГ И ДЕВИЗНОГ) РАЧУНА
Без накнаде
       
2. ВОЂЕНЈЕ ПЛАТНОГ РАЧУНА - ДИНАРСКИ      
Број промена на рачуну износ накнаде месечно
2.1. од 1 до 10 промена 595,00 рсд
2.2 од 11 до 30 промена 485,00 рсд
2.3. од 31 до 100 промена 405,00 рсд
2.4. Преко 100 промена 295,00 рсд
 
       
3. ВОЂЕНЈЕ ПЛАТНОГ РАЧУНА - ДЕВИЗНИ
Без накнаде
       
4. ГАШЕНЈЕ ПЛАТНОГ РАЧУНА ПО ЗАХТЕВУ КЛИЈЕНТА ( ДИНАРСКОГ И/ИЛИ ДЕВИЗНОГ)
500,00 рсд
       
II-ДОМАЋИ ПЛАТНИ ПРОМЕТ
1. БЕЗГОТОВИНСКИ ПРЕНОС НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА У ДИНАРИМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
1.1. на платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни налози до 50.000,00 рсд)
Врста налога износ накнаде
1.1.3. Налог инициран путем електронског банкарства - Халцом 50,00 рсд
* На налоге у корист рачуна банке обрачунава се 50% попуста од износа накнаде, а за налоге настале употребом пословних (бусинесс) платних картица обрачуна се 40% попуста од износа накнаде
       
1.2. На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни налози од 50.000,01 рсд)
Врста налога износ накнаде
1.2.3. Налог инициран путем електронског банкарства - Халцом 80,00 рсд
* На налоге у корист рачуна банке обрачунава се 50% попуста од износа накнаде, а за налоге настале употребом пословних (бусинесс) платних картица обрачуна се 40% попуста од износа накнаде
       
1.3. На платни рачун код другог пружаоца платних услуга до 50.000,00 рсд
Врста налога износ накнаде
1.3.3. Налог инициран путем електронског банкарства - Халцом 70,00 рсд
       
1.4. На платни рачун код другог пружаоца платних услуга од 50.000,01 до 300.000,00 рсд
Врста налога износ накнаде
1.4.3. Налог инициран путем електронског банкарства - Халцом 95,00 рсд
       
1.5. На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (РТГС налози до 300.000,00 рсд)
Врста налога износ накнаде
1.5.3. Налог инициран путем електронског банкарства - Халцом 170,00 рсд
       
1.6. На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (РТГС налози од 300.000,01 рсд)
Врста налога % од налога Максимун
1.6.3. Налог инициран путем електронског банкарства - Халцом 0,10% 4.800,00
       
3. ГОТОВИНСКИ ПЛАТНИ ПРОМЕТ      
       
3.1. Уплата готовог новца на платни рачун подношењем налога за уплату
Врста трансакције Минимум % од налога
3.1.1. Уплата на рачун у Банци 55,00 0,06%
*** Накнада се не наплаћаује      
       
4. ОСТАЛЕ НАКНАДЕ
       
4.1. ЕЛЕКТРОНСКО И МОБИЛНО БАНКАРСТВО
       
4.1.2. ЕЛЕКТРОНСКО БАНКАРСТВО (ХАЛКОМ СОФТВЕРСКО РЕШЕНЈЕ)
4.1.2.3. Коришћење софтверског решења - стандардни пакет (месечно) 1.000,00 рсд
       
4.3. ИЗДАВАНЈЕ ПОТВРДА
4.3.1. Потврда по захтеву клијента 1.000,00 рсд
       
НАПОМЕНА: Обрачун и наплата тарифе за домаћи платни промет врши се сваког 10, 20 и последњег дана у месецу (осим накнада које су означене као месечне или по захтеву клијента)
       
III - ДЕВИЗНИ ПЛАТНИ ПРОМЕТ
       
1. БЕЗГОТОВИНСКИ ПРЕНОС НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА СА ДЕВИЗНОГ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА
1.1. Безготовински пренос новчаних средстава са девизног текућег рачуна у свим валутама са званичне курсне листе за девизе НБС-плаћања према иностранству (ностро дознаке) и измирење обавеза по акредитивима
Врста налога Минимум % од налога Максимум
1.1.2. Налог инициран путем електронског банкарства (ин-хоусе или Халцом) 1.300,00 рсд 0,13 % 24.000,00 рдс
       
1.2. Безготовински пренос новчаних средстава са девизног текућег рачуна у валутама које нису на званичној курсној листи за девизе НБС-плаћања према иностранству (ностро дознаке) и измирење обавеза по акредитивима
Врста налога Минимум % од налога Максимум
1.2.2. Налог инициран путем електронског банкарства (ин-хоусе или Халцом) 2.000,00 рсд 1,00 % 72.000,00 рсд
       
1.3. Безготовински пренос новчаних средстава у еврима и америчким доларима са девизног текућег рачуна из девизних средстава купљених од Банке-плаћања према иностранству (ностро дознаке), преносе у земљи и измирење
обавеза по акредитивима*
Износ налога Износ накнаде
1.3.1. до 10.000,00 1.200,00 рсд
1.3.2. од 10.000,01 до 25.000,00 1.800,00 рсд
1.3.3. уд 25.000,01 до 49.999,99 3.000,00 рсд
1.3.4. од 50.000,00 без накнаде
       
1.4. безготовински пренос новчаних средстава у осталим валутама са девизног текућег рачуна из девизних средстава купљених од Банке-плаћања према иностранству (ностро дознаке), преносе у земљи, измирење обавеза по акредитивима, по девизним кредитима и обвезницима*
Износ налога Износ накнаде
1.4.1. до 49.999,99 1.500,00 рсд
1.4.2. од 50.000,00 без накнаде
       
1.8. Трошковна опција ОУР (прималац средстава прима пун износ дознаке, неумањен за провизије других банака) код плаћања у валути ЕУР
Износ налога у валути ЕУР Износ накнаде
1.8.1. до 5.000,00 1.150,00 рсд
1.8.2. од 5.000,01 до 12.500,00 1.500,00 рсд
1.8.3. од 12.500,01 до 50.000,00 2.300,00 рсд
1.8.4. од 50.000,01 4.000,00 рсд
       
1.9. Трошковна опција ОУР (прималац средстава прима пун износ дознаке, неумањен за провизије других банака) код плаћања у осталим валутама
1.800,00 рсд
       
1.10. Безготовински преноси новчаних средстава са девизног текућег рачуна у Банци на девизни рачун код друге домаће банке
Минимум % од износа Максимум
1.500,00 рсд 0,3% 60.000,00 рсд  
       
1.11. Безготовински пренос новчаних средстава да девизног текућег рачуна - друга непоменута плаћања у земљи
Врста плаћања Износ накнаде
1.11.2 По основу донација у хуманитарне сврхе без накнаде
Врста плаћања Минимум % од налога Максимум
1.11.3. Безготовински пренос у оквиру Банке 800,00 рсд 0,1% 8.000,00 рсд
1.11.4. Безготовински пренос на другу домаћу банку 1.500,00 рсд 0,2% 16.000,00 рсд
       
*Банка задржава право да у случају поремећаја на међубанкарском тржишту девиза (МТД) уговори са клијентом другачију тарифу.
       
НАПОМЕНА: За клијента који одједном врши више дознака у корист истог ино-партнера Банка ће обрачунати заједничку накнаду према укупном износу дознака.
       
2. ПРИЈЕМ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА ИЗ ИНОСТРАНСТВА НА ДЕВИЗНИ ТЕКУЋИ РАЧУН
2.1. Пријем новчаних средстава из иностранства на девизни текући рачун
Без накнаде
       
2.2. По основу Инкаса иностраних чекова
2% + трошкови иностране банке мин. 2.000,00 рсд
       
2.3. Пријем новчаних средставаса КИМ на девизни текући рачун
Пренос динарске противвредности клијенту Минимум % од износа
2.3.1. Пре доспећа динарске уплате од стране НБС 1.200,00 рсд 0,2%
2.3.2. После доспећа динарске уплате од стране НБС 1.200,00 рсд 0,1%
       
3. ГОТОВИНСКИ ПРОМЕТ
3.2. Уплата готовог новца на рачун подношењем налога за уплату
Врста трансакције Минимум % од налога Максимум
3.2.1. Уплата ефективног страног новца на рачун 500,00 рсд 0,2% 20.000,00 рсд
       
6. ТАРИФА ЗА БАНКЕ
6.1. Лоро дознаке
Врста дознаке Минимум % од износа Максимум
6.1.1. Из иностранства са опцијом трошка ОУР 5,00 еур 0,1% 100,00 еур
6.1.2. Од друге домаће банке са опцијом трошка ОУР 1.000,00 рсд 0,1% 8.000,00 рсд
6.1.3. Од друге домаће банке са опцијом трошка ОУР по основу донације у хуманитарне сврхе Без накнаде
       
6.2. Упит, измена или повраћај      
На захтев Износ накнаде
6.2.1. Иностране банке 25,00 еур
6.2.2. Домаће банке 2.500,00 рсд
       
6.3. Пренос прилива
Врста трансакције Минимум % од налога Максимум
6.3.1. На корисника правно лице код друге домаће банке 1.000,00 рсд 0,1% 8.000,00 рсд
       
6.4. Трансфери по налогу домаћих банака
1.000,00 рсд
       
7. ОСТАЛЕ НАКНАДЕ
7.1. Сwифт поруке
Врста посла Износ накнаде
7.1.1. Активирање МТ101 6.000,00 рсд
7.1.2. МТ101 по рачуну клијента (месечно) 2.000,00 рсд
7.1.3. Слање МТ 940, 941,942 по рачуну, валути и СWИФТ адреси (месечно) 3.000,00 рсд
7.1.4. Слање копије СWИФТ поруке на захтев клијента* 500,00 рсд
* За кориснике електронског банкарства (ин-хоусе и Халцом), МТ 101 и Паyмент фацторy накнада се не наплаћује
       
7.2. Рекламације      
Врста посла Износ накнаде
7.2.3. Упит и захтев за повраћај или измену ностро дознаке и преноса у земљи, исправка и измена непотпуних и/или нетачних
налога достављених путем СWИФТ поруке МТ101
2.500,00 рсд + трошкови друге банке
       
7.3. Издавање потврда
7.3.1. Потврда и остали упити по захтеву клијента 1.000,00 рсд
7.3.2. Копија извода девизног рачуна (одштампан или послат на маил адресу) 200,00 рсд
       
ВИИИ ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ      
1. ИЗДАВАНЈЕ ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ      
1.2. ИЗДАВАНЈЕ ДЕБИТНЕ КАРТИЦЕ      
Врста картице периодична чланарина
1.1.1. Виса Бусинесс Дебит без накнаде
       
5. ПРИХВАТАНЈЕ ПЛАТНИХ КАРТИЦА НА ПРОДАЈНОМ МЕСТУ (ПРЕКО ИНТЕРНЕТА Е-ЦОММЕРЦЕ) И ПОСТ ТЕРМИНАЛА)
Врста картице накнада Рок плаћања
5.1. Мастер цард и Маестро, ВИСА, Америцан Еxпресс и ДИНА до 15% уз могућност увођења додатних
модалитета обрачуна у следећим оквирима:
• Минимална вредност до 200,00 РСД
• Максимална вредност до 1.000,00 РСД
• Увећање процентуалног дела накнаде за до
200,00 РСД
до 50 радних дана

   

Комплетну Тарифу накнада за услуге Банца Интеса ад Београда за правна лица И предузетнике можете преузети OВДЕ