big logo

432

Deca

212

Odrasli

ČEKAJU NA TVOJU POMOĆ!

O nama

Fondacija ne organizuje prikupljanje donacija putem humanitarnih kutija niti na bilo koji drugi način u gotovom novcu!

Bankarske Provizije

05.08.2019.

***IZVOD IZ TARIFA NAKNADA ZA USLUGE BANCE INTESA AD BEOGRAD ZA PRAVNA LICA I PREDUZETNIKE OD 14.05.2020 KOJE SE PRIMENJUJU OD 29.05.2020. A KOJE SE ODNOSE NA POSLOVANJE HUMANITARNE FONDACIJE "BUDI HUMAN-ALEKSANDAR ŠAPIĆ"

 

 
I- VOĐENJE PLATNOG RAČUNA      
1. OTVARANJE PLATNOG (DINARSKOG I DEVIZNOG) RAČUNA
Bez naknade
       
2. VOĐENJE PLATNOG RAČUNA - DINARSKI      
Broj promena na računu iznos naknade mesečno
2.1. od 1 do 10 promena 595,00 rsd
2.2 od 11 do 30 promena 485,00 rsd
2.3. od 31 do 100 promena 405,00 rsd
2.4. Preko 100 promena 295,00 rsd
 
       
3. VOĐENJE PLATNOG RAČUNA - DEVIZNI
Bez naknade
       
4. GAŠENJE PLATNOG RAČUNA PO ZAHTEVU KLIJENTA ( DINARSKOG I/ILI DEVIZNOG)
500,00 rsd
       
II-DOMAĆI PLATNI PROMET
1. BEZGOTOVINSKI PRENOS NOVČANIH SREDSTAVA U DINARIMA U REPUBLICI SRBIJI
1.1. na platni račun kod istog pružaoca platnih usluga (interni nalozi do 50.000,00 rsd)
Vrsta naloga iznos naknade
1.1.3. Nalog iniciran putem elektronskog bankarstva - Halcom 50,00 rsd

* Na naloge u korist računa banke obračunava se 50% popusta od iznosa naknade

       
1.2. Na platni račun kod istog pružaoca platnih usluga (interni nalozi od 50.000,01 rsd)
Vrsta naloga iznos naknade
1.2.3. Nalog iniciran putem elektronskog bankarstva - Halcom 80,00 rsd
* Na naloge u korist računa banke obračunava se 50% popusta od iznosa naknade
       
1.3. Na platni račun kod drugog pružaoca platnih usluga do 50.000,00 RSD*
Vrsta naloga iznos naknade
1.3.3. Nalog iniciran putem elektronskog bankarstva - Halcom 70,00 rsd

* Nalog u korist računa investicionog fonda kojim upravlja Intesa Invest - bez naknade

 

   
1.4. Na platni račun kod drugog pružaoca platnih usluga od 50.000,01 do 300.000,00 RSD*
Vrsta naloga iznos naknade
1.4.3. Nalog iniciran putem elektronskog bankarstva - Halcom 95,00 rsd
* Nalog u korist računa investicionog fonda kojim upravlja Intesa Invest - bez naknade      
1.5. Na platni račun kod drugog pružaoca platnih usluga (RTGS nalozi do 300.000,00 RSD)*
Vrsta naloga iznos naknade
1.5.3. Nalog iniciran putem elektronskog bankarstva - Halcom 170,00 rsd
* Za naloge u korist Centralnog registra HoV      
1.6. Na platni račun kod drugog pružaoca platnih usluga (RTGS nalozi od 300.000,01 rsd)
Vrsta naloga % od naloga Maksimun
1.6.3. Nalog iniciran putem elektronskog bankarstva - Halcom 0,10% 4.800,00
       
2. GOTOVINSKI PLATNI PROMET      
       
2.1. Uplata gotovog novca na platni račun podnošenjem naloga za uplatu
Vrsta transakcije Minimum % od naloga
2.1.1. Uplata na račun u Banci u ekspozituri* 55,00 0,06%
*Ovlašćeni menjači su oslobođeni naknade za transakcije koje proističu iz menjačkih poslova      
       
3. OSTALE NAKNADE
       
3.1. ELEKTRONSKO I MOBILNO BANKARSTVO
       
3.1.2. ELEKTRONSKO BANKARSTVO (HALKOM SOFTVERSKO REŠENJE)
3.1.2.3. Korišćenje softverskog rešenja - standardni paket (mesečno) 1.000,00 rsd
       
3.3. IZDAVANJE POTVRDA
3.3.1. Potvrda po zahtevu klijenta 1.000,00 rsd
       
NAPOMENA: Obračun i naplata tarife za domaći platni promet vrši se dekadno (osim naknada koje su označene kao mesečne ili po zahtevu klijenta)
       
III - DEVIZNI PLATNI PROMET
       
1. BEZGOTOVINSKI PRENOS NOVČANIH SREDSTAVA SA DEVIZNOG TEKUĆEG RAČUNA
1.1. Bezgotovinski prenos novčanih sredstava sa deviznog tekućeg računa u svim valutama sa zvanične kursne liste za devize NBS-plaćanja prema inostranstvu (nostro doznake), plaćanja na račune u drugim domaćim bankama, plaćanja na KiM i izmirenje obaveza po akreditivima
Vrsta naloga Minimum % od naloga Maksimum
1.1.2. Nalog iniciran putem elektronskog bankarstva (in-house ili Halcom), Swift porukom MT101, Payment factory 1.300,00 rsd 0,15 % 24.000,00 rds
       
1.2. Bezgotovinski prenos novčanih sredstava sa deviznog tekućeg računa u valutama koje nisu na zvaničnoj kursnoj listi za devize NBS-plaćanja prema inostranstvu (nostro doznake) i izmirenje obaveza po akreditivima
Vrsta naloga Minimum % od naloga Maksimum
1.2.2. Nalog iniciran u ekspozituri Banke (papirni), putem elektronskog bankarstva (in-house ili Halcom), Swift porukom MT101, Payment factory 2.000,00 rsd 1,00 % 72.000,00 rsd
       
 
1.5. Bezgotovinski prenosi novčanih sredstava sa deviznog tekućeg računa u Banci na devizni račun kod druge domaće banke
Minimum % od iznosa Maksimum
1.500,00 rsd 0,3% 60.000,00 rsd  
       
1.6. Bezgotovinski prenos novčanih sredstava da deviznog tekućeg računa - druga nepomenuta plaćanja u zemlji
Vrsta plaćanja Iznos naknade
1.6.2 Po osnovu donacija u humanitarne svrhe bez naknade
Vrsta plaćanja Minimum % od naloga Maksimum
1.6.3. Bezgotovinski prenos u okviru Banke 800,00 rsd 0,1% 8.000,00 rsd
1.6.4. Bezgotovinski prenos na drugu domaću banku 1.500,00 rsd 0,2% 16.000,00 rsd
       
*Banka zadržava pravo da u slučaju poremećaja na međubankarskom tržištu deviza (MTD) ugovori sa klijentom drugačiju tarifu.
       
**naknada se odnosi za plaćanja prema inostranstvu, prenose u zemlji, i plaćanja prema KiM
       
2. PRIJEM NOVČANIH SREDSTAVA IZ INOSTRANSTVA NA DEVIZNI TEKUĆI RAČUN
2.1. Prijem novčanih sredstava iz inostranstva na devizni tekući račun
Bez naknade
       
2.2. Po osnovu Inkasa inostranih čekova
2% + troškovi inostrane banke min. 2.000,00 rsd
       
2.4. Prijem novčanih sredstava sa KIM na devizni tekući račun
Prenos dinarske protivvrednosti klijentu Minimum % od iznosa
2.4.1. Pre dospeća dinarske uplate od strane NBS 1.200,00 rsd 0,2%
2.4.2. Posle dospeća dinarske uplate od strane NBS 1.200,00 rsd 0,1%
       
3. GOTOVINSKI PROMET
3.2. Uplata gotovog novca na račun podnošenjem naloga za uplatu
Vrsta transakcije Minimum % od naloga Maksimum
3.2.1. Uplata efektivnog stranog novca na račun 500,00 rsd 0,2% 20.000,00 rsd
       
6. TARIFA ZA BANKE
6.1. Loro doznake
Vrsta doznake Minimum % od iznosa Maksimum
6.1.1. Iz inostranstva sa opcijom troška OUR 5,00 eur 0,1% 100,00 eur
6.1.2. Od druge domaće banke sa opcijom troška OUR 1.000,00 rsd 0,1% 8.000,00 rsd
6.1.3. Od druge domaće banke sa opcijom troška OUR po osnovu donacije u humanitarne svrhe Bez naknade
       
6.2. Upit, izmena ili povraćaj      
Na zahtev Iznos naknade
6.2.1. Inostrane banke 25,00 eur
6.2.2. Domaće banke 2.500,00 rsd
       
6.3. Prenos priliva
Vrsta transakcije Minimum % od naloga Maksimum
6.3.1. Na korisnika pravno lice kod druge domaće banke 1.000,00 rsd 0,1% 8.000,00 rsd
       
6.4. Transferi po nalogu domaćih banaka
1.000,00 rsd
       
7. OSTALE NAKNADE
7.1. Swift poruke
Vrsta posla Iznos naknade
7.1.1. Aktiviranje MT101 6.000,00 rsd
7.1.2. MT101 po računu klijenta (mesečno) 2.000,00 rsd
7.1.3. Slanje MT 940, 941,942 po računu, valuti i SWIFT adresi (mesečno) 3.000,00 rsd
7.1.4. Slanje kopije SWIFT poruke na zahtev klijenta* 500,00 rsd
* Za korisnike elektronskog bankarstva (in-house i Halcom), MT 101 i Payment factory naknada se ne naplaćuje
       
7.2. Reklamacije      
Vrsta posla Iznos naknade
7.2.3. Upit i zahtev za povraćaj ili izmenu nostro doznake i prenosa u zemlji, ispravka i izmena nepotpunih i/ili netačnih
naloga dostavljenih putem SWIFT poruke MT101
2.500,00 rsd + troškovi druge banke
       
7.3. Izdavanje potvrda
7.3.1. Potvrda i ostali upiti po zahtevu klijenta 1.000,00 rsd
7.3.2. Kopija izvoda deviznog računa (odštampan ili poslat na mail adresu) 200,00 rsd
       
VIII PLATNE KARTICE      
1. IZDAVANJE PLATNE KARTICE      
1.2. IZDAVANJE DEBITNE KARTICE      
Vrsta kartice periodična članarina
1.1.1. Visa Business Debit bez naknade
       
5. PRIHVATANJE PLATNIH KARTICA NA PRODAJNOM MESTU (PREKO INTERNETA E-COMMERCE) I POS TERMINALA)
Vrsta kartice naknada Rok plaćanja
5.1. Master card i Maestro, VISA, American Express i DINA do 15% uz mogućnost uvođenja dodatnih
modaliteta obračuna u sledećim okvirima:
• Minimalna vrednost do 200,00 RSD
• Maksimalna vrednost do 1.000,00 RSD
• Uvećanje procentualnog dela naknade za do
200,00 RSD
do 50 radnih dana

   

Kompletnu Tarifu naknada za usluge Banca Intesa ad Beograda za pravna lica I preduzetnike možete preuzeti OVDE