Kako da postanem korisnik?

Da bi fizičko lice postalo Korisnik Fondacije, potrebno je da Fondaciji dostaviti sledeću dokumentaciju:

 1. Čitko popunjen i potpisan Zahtev za zasnivanje korisničkog odnosa;

 2. Čitko popunjenu i potpisanu Tabelu troškova;

 3. Čitko popunjenu i potpisanu Izjavu o saglasnosti za prikupljanje, obradu i objavljivanje ličnih podataka, fotografija, audio i video snimaka;

 4. Izvod iz matične knjige rođenih za maloletna lica;

 5. Važeće lične karte ili pasoši oba roditelja maloletnog lica, odnosno punoletnog lica za koje se podnosi zahtev za zasnivanje korisničkog odnosa sa Fondacijom;

  U slučaju da za punoletno lice Ugovor sa Fondacijom potpisuje drugo punoletno lice na osnovu overenog ovlašćenja, dostavlja se i njegova važeća lična karta;

 6. Izvod iz matične knjige venčanih za roditelje maloletnog lica ili

  Saglasnost drugog roditelja maloletnog lica za potpisivanje Ugovora sa Fondacijom, overenu kod Javnog beležnika za decu iz vanbračnih zajednica u slučajevima kada samo jedan roditelj potpisuje Ugovor sa Fondacijom (ukoliko oba roditelja potpisuju Ugovor sa Fondacijom nije potrebno dostavljati overenu saglasnost drugog roditelja) ili

  Primerak pravosnažne presude o razvodu braka na osnovu koje se utvrđuje da je roditelju koji je podneo Zahtev za zasnivanje korisničkog odnosa Fondaciji povereno samostalno vršenje roditeljskog prava ili 

  Rešenje o starateljstvu ili rešenje o produženju roditeljskog prava za punoletna lica koja iz zdravstvenih razloga nisu sposobni da se staraju o sebi i o zaštiti svoijih prava, odnosno interesa;

 7. Overeno ovlašćenje za potpisivanje Ugovora o zasnivanju korisničkog odnosa sa Fondacijom dato drugom punoletnom članu porodice u slučajevima kada punoletno lice za koje se podnosi zahtev za pokretanje humanitarne akcije nije u mogućnosti iz zdravstvenih ili drugih opravdanih razloga da samostalno potpiše Ugovor sa Fondacijom;

 8. Otpusnu listu ili izveštaj lekara sa iskazanom dijagnozom bolesti i šifrom dijagnoze izdatim od strane državne zdravstvene ustanove sa teritorije Republike Srbije. U slučajevima kada podnosilac zahteva nema navedeni dokument izdat od strane zdravstvene ustanove Republike Srbije iz razloga što mu je bolest dijagnostikovana tokom boravka u inostranstvu ili se već nalazi na lečenju u inostranstvu, potrebno je da dostavi dokument zdravstvene ustanove druge države sa dijagnozom bolesti i šifrom dijagnoze, preveden kod sudskog tumača na srpski jezik, na osnovu koga se može utvrditi da se radi o oboleloj osobi;

 9. Fotografiju i tekst o korisniku u elektronskom formatu za potrebe oglašavanja humanitarne akcije za Korisnika Fondacije na internet portalu www.budihuman.rs i profilima Fondacije na društvenim mrežama, a sve isključivo u svrhu prikupljanja donacija;

 

Nakon provere da li budući korisnik ispunjava uslove potpisuje se ugovor, a nakon izvršenog postupka aktivacije SMS podbroja akcija se oglašava na sajtu Fondacije i od tog trenutka počinje sakupljanje sredstava.

U nastavku pogledajte Pravilnik o pružanju usluga korisnicima Fondacije, načinu prikupljanja i uslovima korišćenja donacija uplaćenih na račune Fondacije.

 

 

PRAVILNIK

 

Deca

    Zahtev za jedno dete

    Zahtev za dvoje dece

    Tabela troškova

Odrasli

    Zahtev

    Tabela troškova