Kako da postanem korisnik?

Da bi fizičko lice postalo Korisnik Fondacije, potrebno je da Fondaciji dostaviti sledeću dokumentaciju:

 1. Čitko popunjen i potpisan Zahtev za zasnivanje korisničkog odnosa;

      Zahtev za maloletno lice

  U slučaju podnošenja zahteva za 2 dece:     Obrazac za podnošenje zahteva za maloletna lica

      Zahtev za punoletno lice

 2. Čitko popunjenu i potpisanu Tabelu troškova;

      Tabela troškova

 3. Čitko popunjenu i potpisanu Izjavu o saglasnosti za prikupljanje, obradu i objavljivanje ličnih podataka, fotografija, audio i video snimaka;

      Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti

      Izjava o saglasnosti za prikupljanje, obradu i objavljivanje ličnih podataka

 4. Izvod iz matične knjige rođenih za maloletna lica

 5. Važeće lične karte ili pasoši oba roditelja maloletnog lica, odnosno punoletnog lica za koje se podnosi zahtev za zasnivanje korisničkog odnosa sa Fondacijom;

  U slučaju da za punoletno lice Ugovor sa Fondacijom potpisuje drugo punoletno lice na osnovu overenog ovlašćenja, dostavlja se i njegova važeća lična karta;

 6. Izvod iz matične knjige venčanih za roditelje maloletnog lica ili

  Saglasnost drugog roditelja maloletnog lica za potpisivanje Ugovora sa Fondacijom, overenu kod Javnog beležnika za decu iz vanbračnih zajednica u slučajevima kada samo jedan roditelj potpisuje Ugovor sa Fondacijom (ukoliko oba roditelja potpisuju Ugovor sa Fondacijom nije potrebno dostavljati overenu saglasnost drugog roditelja)

      Saglasnost drugog roditelja

  ili

  Primerak pravosnažne presude o razvodu braka na osnovu koje se utvrđuje da je roditelju koji je podneo Zahtev za zasnivanje korisničkog odnosa Fondaciji povereno samostalno vršenje roditeljskog prava ili 

  Rešenje o starateljstvu ili rešenje o produženju roditeljskog prava za punoletna lica koja iz zdravstvenih razloga nisu sposobni da se staraju o sebi i o zaštiti svoijih prava, odnosno interesa;

 7. Overeno ovlašćenje za potpisivanje Ugovora o zasnivanju korisničkog odnosa sa Fondacijom dato drugom punoletnom članu porodice u slučajevima kada punoletno lice za koje se podnosi zahtev za pokretanje humanitarne akcije nije u mogućnosti iz zdravstvenih ili drugih opravdanih razloga da samostalno potpiše Ugovor sa Fondacijom;

      Ovlašćenje (obavezna overa kod Javnog beležnika)

 8. Otpusnu listu ili izveštaj lekara sa iskazanom dijagnozom bolesti i šifrom dijagnoze izdatim od strane državne zdravstvene ustanove sa teritorije Republike Srbije. U slučajevima kada podnosilac zahteva nema navedeni dokument izdat od strane zdravstvene ustanove Republike Srbije iz razloga što mu je bolest dijagnostikovana tokom boravka u inostranstvu ili se već nalazi na lečenju u inostranstvu, potrebno je da dostavi dokument zdravstvene ustanove druge države sa dijagnozom bolesti i šifrom dijagnoze, preveden kod sudskog tumača na srpski jezik, na osnovu koga se može utvrditi da se radi o oboleloj osobi;

 9. Fotografiju i tekst o korisniku u elektronskom formatu za potrebe oglašavanja humanitarne akcije za Korisnika Fondacije na internet portalu www.budihuman.rs i profilima Fondacije na društvenim mrežama, a sve isključivo u svrhu prikupljanja donacija;

     Instrukcije za dostavljanje teksta o Korisniku koji se objavljuje na sajtu Fondacije

     Instrukcije za dostavljanje fotografije Korisnika koja se objavljuje na sajtu Fondacije

 

Nakon provere da li budući korisnik ispunjava uslove potpisuje se ugovor, a nakon izvršenog postupka aktivacije SMS podbroja akcija se oglašava na sajtu Fondacije i od tog trenutka počinje sakupljanje sredstava.

Pre potpisivanja Ugovora sa Fondacijom potrebno je da pročitate Pravilnik o pružanju usluga korisnicima Fondacije, načinu prikupljanja i uslovima korišćenja donacija uplaćenih na račune Fondacije:

 

     PRAVILNIK