Politika privatnosti

OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI – HUMANITARNA FONDACIJA “BUDI HUMAN – ALEKSANDAR ŠAPIĆ“

OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI – HUMANITARNA FONDACIJA “BUDI HUMAN – ALEKSANDAR ŠAPIĆ“

 

U skladu sa članom 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, ovim putem Vas obaveštavamo о informacijama u vezi sa obradom podataka o ličnosti, lica na koje se podaci odnose (u daljem tekstu: “Lice čiji se podaci obrađuju”), od strane HUMANITARNE FONDACIJE “BUDI HUMAN – ALEKSANDAR ŠAPIĆ“ (u daljem tekstu: “Rukovalac”).

 

1. Rukovalac podataka

 

HUMANITARNA FONDACIJA “BUDI HUMAN – ALEKSANDAR ŠAPIĆ“ (u daljem tekstu: “Rukovalac”) , MB 28829639, PIB 109638134 u obavljanju svoje delatnosti, prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti poštujući sve relevantne propise koji uređuju datu oblast i to:

 

 • Zakon o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018)

 • Zakon o privatnom obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 104/2013, 42/2015 i 87/2018)

 • GDPR - General Data Protection Regulation (EU)

 

2. Podaci koji se prikupljaju

 

Lice čiji se podaci obrađuju, ovim putem obaveštavamo sa tim da će Rukovalac biti ovlašćen da prikuplja i obrađuje, pod uslovima, na način i u rokovima koji su predviđeni ovim obaveštenjem, sledeće podatke o ličnosti:

 

Direktne uplate na dinarski i devizni račun korisnika

 • Ime i Prezime donatora

 • Adresa

 • Grad

 • Ekonomski podaci – dinarski, devizni račun

 • Posebni podaci, shodno odredbi zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018 - Član 17 stav 8)

(u daljem tekstu zajednički označeni kao: „Lični podaci“).

 

Internet uplate preko linka e-doniraj i PayPal naloga

 • Ime i Prezime donatora

 • E-mail

 • Posebni podaci, shodno odredbi zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018 - Član 17 stav 8)

(u daljem tekstu zajednički označeni kao: „Lični podaci“).

 

3. Svrha prikupljanja Ličnih podataka i način obrade

 

Rukovalac će prikupljati, koristiti, pretraživati, razvrstavati i izveštavati Lične podatke u svrhu PRIKUPLJANJA DONACIJA ZA LEČENJE KORISNIKA FONDACIJE, na konkretne zahteve Lica na koje se podaci odnose, u cilju uspostavljanja i unapređenja odnosa Rukovaoca i Lica na koje se podaci odnose. Podaci o licima koji vrše uplatu donacija za plaćanje troškova lečenja biće transparentni i objavljeni preko različitih elektronskih kanala: Internet portala Fondacije www.budihuman.rs, a u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, o čemu je lice unapred obavešteno i slobodnim pristankom dokumentovalo svoju slobodnu volju (saglasnost) u formi Obaveštenja i Formulara za pristanak obrade podataka – predmetni dokument.

Doniranje sredstava može se odvijati i anonimno – opciono, po zahtevu lica čiji se podaci obrađuju (donatora).

 

4. Prava lica i opoziv pristanka

 

Lice ima pravo da od Rukovaoca zahteva pristup podacima, uvid, kopiju, ispravku, dopunu, ažuriranje, prekid i privremenu obustavu obrade, kao i brisanje podataka ako: svrha obrade nije jasno određena; je svrha obrade izmenjena, a nisu ispunjeni uslovi za obradu za tu izmenjenu svrhu; je svrha obrade ostvarena, odnosno podaci više nisu potrebni za ostvarivanje svrhe; je način obrade nedozvoljen; podatak spada u broj i vrstu podataka čija je obrada nesrazmerna svrsi; je podatak netačan, a ne može se putem ispravke zameniti tačnim; se podatak obrađuje bez pristanka ili ovlašćenja zasnovanog na zakonu i u drugim slučajevima kada se obrada ne može vršiti u skladu sa odredbama ovog zakona.

 

Lice ima pravo na prekid i privremenu obustavu obrade ako je osporilo tačnost, potpunost i ažurnost podataka, kao i pravo da se ti podaci označe kao osporeni dok se ne utvrdi njihova tačnost, potpunost i ažurnost.

 

Lice čiji se podaci obrađuju ima pravo da u svakom trenutku podnese prigovor Rukovaocu na obradu Ličnih podataka koji se na njega/nju odnose i to putem e-mail adrese: sana.mrdjen@budihuman.rs

 

U slučaju nedozvoljene obrade lice se može obratiti Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

 

Lice čiji se podaci obrađuju je upoznato sa tim da se saglasnost daje na dobrovoljnoj osnovi, te da je u svakom trenutku Lice čiji se podaci obrađuju ovlašćeno da saglasnost opozove.

 

Lice čiji se podaci obrađuju, opoziv pristanka može učiniti pismenim putem izjavom volje da više ne želi da bude obavezan datom saglasnošću, s tim da opoziv ima dejstvo od momenta njegovog prijema od strane Rukovaoca.

 

Opoziv pristanka povlači sa sobom prestanak bilo kakve dalje obrade Ličnih podataka, s tim da ne utiče na obradu podataka koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva.

 

5. Rok čuvanja podataka

 

Zbog transparentnosti Fondacija je donela odluku da uz saglasnost donatora podatke čuva neograničeno do momenta opoziva saglasnosti u skladu sa tačkom 4. ovog Obaveštenja.

 

6. Korisnici podataka

 

Humanitarna fondacija „BUDI HUMAN - ALEKSANDAR ŠAPIĆ“, podatke o ličnosti koji se odnose na Lice čije se podaci obrađuju neće prosleđivati ili stavljati na uvid drugim korisnicima, osim obrađivačima, kao ni iznositi iz Republike Srbije.

 

7. Mere zaštite Ličnih podataka

 

Rukovalac u okviru svoje poslovne organizacije sprovodi sve neophodne aspekte zaštite podataka (organizacione, tehničke i personalne), uključujući , ali se ne ograničavajući na:

 

• tehničke mere zaštite;

• kontrolu fizičkog pristupa sistemu gde su pohranjeni Lični podaci;

• kontrolu pristupa podacima;

• kontrolu prenosa podataka;

• kontrolu dostupnosti podataka;

• ostale mere informacione bezbednosti;

• sve ostale mere koje su neophodne za zaštitu podataka o ličnosti.

 

Rukovalac sve podatke čuva i obrađuje kao poslovnu tajnu, uz primenu svih raspoloživih tehničkih i organizacionih mera zaštite podataka u skladu sa zakonom i internim aktima Fondacije.

 

 

FORMULAR PRISTANKA ZA OBRADU PODATAKA O LIČNOSTI

 

U skladu sa odredbama člana 15 i člana 23 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (,,Službeni glasnikʻʻ, broj 87/2018, u daljem tekstu: ZZPL) ovim putem izjavljujem da sam pročitao/la, razumeo/la i prihvatio/la Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti (u daljem tekstu: Obaveštenje), koje mi je predočeno pre potpisivanja ovog pristanka, a naročito da sam upoznat:

 

 • sa identitetom HUMANITARNE FONDACIJE “BUDI HUMAN - ALEKSANDAR ŠAPIĆ” (u daljem tekstu: Fondacija - Rukovalac) i kontakt podacima Fondacije, kao i sa kontakt podacima Lica za zaštitu podataka o ličnosti;

 • sa tim da je pravni osnov obrade obrada sa pristankom, kao i da se podaci o ličnosti koriste za potrebe kreiranja baze korisnika i obaveštavanja o aktivnostima Rukovaoca u skladu sa Obaveštenjem;

 • sa tim koji se moji podaci o ličnosti prikupljaju;

 • sa tim da HUMANITARNA FONDACIJA “BUDI HUMAN - ALEKSANDAR ŠAPIĆ“ moje podatke o ličnosti može proveravati, kopirati, ocenjivati, prosleđivati, elektronski i fizički skladištiti, čuvati i vršiti druge radnje obrade u okviru dozvoljene svrhe, u skladu sa ZZPL i Obaveštenjem o obradi podataka o ličnosti;

 • sa pravom da mogu opozvati ovaj pristanak u svako doba, što podrazumeva da se nakon toga podaci o ličnosti brišu, kao i sa rokom čuvanja mojih podataka; u vezi sa tim u slučaju da ne želim više da moji podaci budu objavljeni od strane Fondacije, mogu opozvati svoju dozvolu pismenim zahtevom Fondaciji, na adresu Milutina Milankovića 120D, Novi Beograd ili e-mailom na adresu: sana.mrdjen@budihuman.rs;

 • sa pravima koje imam po ZZPL i načinom ostvarivanja tih prava, uključujući tu i pravo obraćanja Pritužbom Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti: Bulevar kralja Aleksandra broj 15, 11120 Beograd, telefon: +38111 3408 900, e-mail: office@poverenik.rs;

 • sa merama zaštite koje u odnosu na podatke o ličnosti primenjuje Rukovalac;

 • sa tim da moji podaci o ličnosti mogu biti prosleđivani trećim licima (obrađivačima) u skladu sa odredbama ZZPL i Obaveštenjem;

 

Imajući sve gore navedeno u vidu, dajem svoj pristanak da HUMANITARNA FONDACIJA “BUDI HUMAN - ALEKSANDAR ŠAPIĆ“ obrađuje moje podatke o ličnosti u svrhe opisane Obaveštenjem o obradi podataka o ličnosti.

 

Preuzimanje pravilnika i zahetva

Pravilnik-o-zastiti-podataka-o-licnosti-BUDI-HUMAN_final.pdf

Zahtev-za-ostvarivanje-prava-BUDI-HUMAN.pdf