Како да постанем корисник?

Да би физичко лице постало Корисник Фондације, потребно је да Фондацији доставити следећу документацију:

 1. Читко попуњен и потписан Захтев за заснивање корисничког односа;

      Захтев за малолетно лице

  У случају подношења захтева за 2 деце:     Образац за подношење захтева за малолетна лица

  Захтев за одрасле;

      Захтев за пунолетно лице

 2. Читко попуњена и потписана Табела трошкова;

      Табела трошкова

 3. Читко попуњена и потписана Изјавао сагласности за прикупљање, обраду и објављивање личних података, фотографија, аудио и видео снимака;

      Обавештење о обради података о личности

      Формулар за пристанак обраде података о личности

 4. Извод из матичне књиге рођених за малолетна лица

 5. Оверено овлашћење за потписивање Уговора о заснивању корисничког односа са Фондацијом дато другом пунолетном члану породице у случајевима када пунолетно лице за које се подноси захтев за покретање хуманитарне акције није у могућности из здравствених или других оправданих разлога да самостално потпише Уговор са Фондацијом;

      Овлашћење (обавезна овера код Јавног бележника)

 6. Извод из матичне књиге венчаних за родитеље малолетног лица или

  Сагласност другог родитеља малолетног лица за потписивање Уговора са Фондацијом, оверену код Јавног бележника за децу из ванбрачних заједница у случајевима када само један родитељ потписује Уговор са Фондацијом (уколико оба родитеља потписују Уговор са Фондацијом није потребно достављати оверену сагласност другог родитеља):

      Сагласност другог родитеља

  или

  Примерак правоснажне пресуде о разводу брака на основу које се утврђује да је родитељу који је поднео Захтев за заснивање корисничког односа Фондацији поверено самостално вршење родитељског права или

  Решење о старатељству или решење о продужењу родитељског права за пунолетна лица која из здравствених разлога нису способни да се старају о себи и о заштити своијих права, односно интереса;

 7. Оверено овлашћење за потписивање Уговора о заснивању корисничког односа са Фондацијом дато другом пунолетном члану породице у случајевима када пунолетно лице за које се подноси захтев за покретање хуманитарне акције није у могућности из здравствених или других оправданих разлога да самостално потпише Уговор са Фондацијом;

      Овлашћење (обавезна овера код Јавног бележника)

 8. Отпусну листу или извештај лекара са исказаном дијагнозом болести и шифром дијагнозе издатим од стране државне здравствене установе са територије Републике Србије. У случајевима када подносилац захтева нема наведени документ издат од стране здравствене установе Републике Србије из разлога што му је болест дијагностикована током боравка у иностранству или се већ налази на лечењу у иностранству, потребно је да достави документ здравствене установе друге државе са дијагнозом болести и шифром дијагнозе, преведен код судског тумача на српски језик, на основу кога се може утврдити да се ради о оболелој особи;

 9. Фотографију и текст о кориснику у електронском формату за потребе оглашавања хуманитарне акције за Корисника Фондације на интернет порталу www.будихуман.рс и профилима Фондације на друштвеним мрежама, а све искључиво у сврху прикупљања донација;

     Инструкције за достављање текста о Кориснику који се објављује на сајту Фондације

     Инструкције за достављање фотографије Корисника која се објављује на сајту Фондације

 

Након провере да ли будући корисник испуњава услове потписује се уговор, а након извршеног поступка активације СМС подброја акција се оглашава на сајту Фондације и од тог тренутка почиње сакупљање средстава.

Пре потписивања Уговора са Фондацијом потребно је да прочитате Правилник о пружању услуга корисницима Фондације, начину прикупљања и условима коришћења донација уплаћених на рачуне Фондације:

 

     ПРАВИЛНИК