Политика приватности

ОБАВЕШТЕНЈЕ О ОБРАДИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ – ХУМАНИТАРНА ФОНДАЦИЈА “БУДИ ХУМАН – АЛЕКСАНДАР ШАПИЋ“

ОБАВЕШТЕНЈЕ О ОБРАДИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ – ХУМАНИТАРНА ФОНДАЦИЈА “БУДИ ХУМАН – АЛЕКСАНДАР ШАПИЋ“

 

У складу са чланом 15. Закона о заштити података о личности, овим путем Вас обавештавамо о информацијама у вези са обрадом података о личности, лица на које се подаци односе (у даљем тексту: “Лице чији се подаци обрађују”), од стране ХУМАНИТАРНЕ ФОНДАЦИЈЕ “БУДИ ХУМАН – АЛЕКСАНДАР ШАПИЋ“ (у даљем тексту: “Руковалац”).

 

1. Руковалац података

 

ХУМАНИТАРНА ФОНДАЦИЈА “БУДИ ХУМАН – АЛЕКСАНДАР ШАПИЋ“ (у даљем тексту: “Руковалац”) , МБ 28829639, ПИБ 109638134 у обављању своје делатности, прикупља и обрађује податке о личности поштујући све релевантне прописе који уређују дату област и то:

 

 • Закон о заштити података о личности ("Сл. гласник РС", бр. 87/2018)

 • Закон о приватном обезбеђењу ("Сл. гласник РС", бр. 104/2013, 42/2015 и 87/2018)

 • ГДПР - Генерал Дата Протецтион Регулатион (ЕУ)

 

2. Подаци који се прикупљају

 

Лице чији се подаци обрађују, овим путем обавештавамо са тим да ће Руковалац бити овлашћен да прикупља и обрађује, под условима, на начин и у роковима који су предвиђени овим обавештењем, следеће податке о личности:

 

Директне уплате на динарски и девизни рачун корисника

 • Име и Презиме донатора

 • Адреса

 • Град

 • Економски подаци – динарски, девизни рачун

 • Посебни подаци, сходно одредби закона о заштити података о личности ("Сл. гласник РС", бр. 87/2018 - Члан 17 став 8)

(у даљем тексту заједнички означени као: „Лични подаци“).

 

Интернет уплате преко линка е-донирај и ПаyПал налога

 • Име и Презиме донатора

 • Е-маил

 • Посебни подаци, сходно одредби закона о заштити података о личности ("Сл. гласник РС", бр. 87/2018 - Члан 17 став 8)

(у даљем тексту заједнички означени као: „Лични подаци“).

 

3. Сврха прикупљања Личних података и начин обраде

 

Руковалац ће прикупљати, користити, претраживати, разврставати и извештавати Личне податке у сврху ПРИКУПЛЈАНЈА ДОНАЦИЈА ЗА ЛЕЧЕНЈЕ КОРИСНИКА ФОНДАЦИЈЕ, на конкретне захтеве Лица на које се подаци односе, у циљу успостављања и унапређења односа Руковаоца и Лица на које се подаци односе. Подаци о лицима који врше уплату донација за плаћање трошкова лечења биће транспарентни и објављени преко различитих електронских канала: Интернет портала Фондације www.будихуман.рс, а у складу са Законом о заштити података о личности, о чему је лице унапред обавештено и слободним пристанком документовало своју слободну вољу (сагласност) у форми Обавештења и Формулара за пристанак обраде података – предметни документ.

Донирање средстава може се одвијати и анонимно – опционо, по захтеву лица чији се подаци обрађују (донатора).

 

4. Права лица и опозив пристанка

 

Лице има право да од Руковаоца захтева приступ подацима, увид, копију, исправку, допуну, ажурирање, прекид и привремену обуставу обраде, као и брисање података ако: сврха обраде није јасно одређена; је сврха обраде измењена, а нису испуњени услови за обраду за ту измењену сврху; је сврха обраде остварена, односно подаци више нису потребни за остваривање сврхе; је начин обраде недозвољен; податак спада у број и врсту података чија је обрада несразмерна сврси; је податак нетачан, а не може се путем исправке заменити тачним; се податак обрађује без пристанка или овлашћења заснованог на закону и у другим случајевима када се обрада не може вршити у складу са одредбама овог закона.

 

Лице има право на прекид и привремену обуставу обраде ако је оспорило тачност, потпуност и ажурност података, као и право да се ти подаци означе као оспорени док се не утврди њихова тачност, потпуност и ажурност.

 

Лице чији се подаци обрађују има право да у сваком тренутку поднесе приговор Руковаоцу на обраду Личних података који се на њега/њу односе и то путем е-маил адресе: сана.мрдјен@будихуман.рс

 

У случају недозвољене обраде лице се може обратити Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

 

Лице чији се подаци обрађују је упознато са тим да се сагласност даје на добровољној основи, те да је у сваком тренутку Лице чији се подаци обрађују овлашћено да сагласност опозове.

 

Лице чији се подаци обрађују, опозив пристанка може учинити писменим путем изјавом воље да више не жели да буде обавезан датом сагласношћу, с тим да опозив има дејство од момента његовог пријема од стране Руковаоца.

 

Опозив пристанка повлачи са собом престанак било какве даље обраде Личних података, с тим да не утиче на обраду података која је вршена на основу пристанка пре опозива.

 

5. Рок чувања података

 

Због транспарентности Фондација је донела одлуку да уз сагласност донатора податке чува неограничено до момента опозива сагласности у складу са тачком 4. овог Обавештења.

 

6. Корисници података

 

Хуманитарна фондација „БУДИ ХУМАН - АЛЕКСАНДАР ШАПИЋ“, податке о личности који се односе на Лице чије се подаци обрађују неће прослеђивати или стављати на увид другим корисницима, осим обрађивачима, као ни износити из Републике Србије.

 

7. Мере заштите Личних података

 

Руковалац у оквиру своје пословне организације спроводи све неопходне аспекте заштите података (организационе, техничке и персоналне), укључујући , али се не ограничавајући на:

 

• техничке мере заштите;

• контролу физичког приступа систему где су похрањени Лични подаци;

• контролу приступа подацима;

• контролу преноса података;

• контролу доступности података;

• остале мере информационе безбедности;

• све остале мере које су неопходне за заштиту података о личности.

 

Руковалац све податке чува и обрађује као пословну тајну, уз примену свих расположивих техничких и организационих мера заштите података у складу са законом и интерним актима Фондације.

 

 

ФОРМУЛАР ПРИСТАНКА ЗА ОБРАДУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

 

У складу са одредбама члана 15 и члана 23 Закона о заштити података о личности (,,Службени гласникʻʻ, број 87/2018, у даљем тексту: ЗЗПЛ) овим путем изјављујем да сам прочитао/ла, разумео/ла и прихватио/ла Обавештење о обради података о личности (у даљем тексту: Обавештење), које ми је предочено пре потписивања овог пристанка, а нарочито да сам упознат:

 

 • са идентитетом ХУМАНИТАРНЕ ФОНДАЦИЈЕ “БУДИ ХУМАН - АЛЕКСАНДАР ШАПИЋ” (у даљем тексту: Фондација - Руковалац) и контакт подацима Фондације, као и са контакт подацима Лица за заштиту података о личности;

 • са тим да је правни основ обраде обрада са пристанком, као и да се подаци о личности користе за потребе креирања базе корисника и обавештавања о активностима Руковаоца у складу са Обавештењем;

 • са тим који се моји подаци о личности прикупљају;

 • са тим да ХУМАНИТАРНА ФОНДАЦИЈА “БУДИ ХУМАН - АЛЕКСАНДАР ШАПИЋ“ моје податке о личности може проверавати, копирати, оцењивати, прослеђивати, електронски и физички складиштити, чувати и вршити друге радње обраде у оквиру дозвољене сврхе, у складу са ЗЗПЛ и Обавештењем о обради података о личности;

 • са правом да могу опозвати овај пристанак у свако доба, што подразумева да се након тога подаци о личности бришу, као и са роком чувања мојих података; у вези са тим у случају да не желим више да моји подаци буду објављени од стране Фондације, могу опозвати своју дозволу писменим захтевом Фондацији, на адресу Милутина Миланковића 120Д, Нови Београд или е-маилом на адресу: сана.мрдјен@будихуман.рс;

 • са правима које имам по ЗЗПЛ и начином остваривања тих права, укључујући ту и право обраћања Притужбом Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности: Булевар краља Александра број 15, 11120 Београд, телефон: +38111 3408 900, е-маил: оффице@повереник.рс;

 • са мерама заштите које у односу на податке о личности примењује Руковалац;

 • са тим да моји подаци о личности могу бити прослеђивани трећим лицима (обрађивачима) у складу са одредбама ЗЗПЛ и Обавештењем;

 

Имајући све горе наведено у виду, дајем свој пристанак да ХУМАНИТАРНА ФОНДАЦИЈА “БУДИ ХУМАН - АЛЕКСАНДАР ШАПИЋ“ обрађује моје податке о личности у сврхе описане Обавештењем о обради података о личности.

Преузимање правилника и захтева

Pravilnik-o-zastiti-podataka-o-licnosti-BUDI-HUMAN_final.pdf

Zahtev-za-ostvarivanje-prava-BUDI-HUMAN.pdf